Regulamin sklepu internetowego

https://pawlowskadietetyk.pl

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca- Usługodawca, firma KM Dietica Bożena Pawłowska, ul. Różana 31, 32-087 Zielonki, NIP 676-206-35-16, numer REGON: 120759870.
 2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Produkt– dostępny w Sklepie jadłospis w postaci elektronicznej (plik pdf) albo usługa konsultacji dietetycznej stacjonarnej lub online możliwa do zakupienia poprzez Sklep.
 4. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://pawlowskadietetyk.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 6. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający na stronie https://pawlowskadietetyk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest prowadzony przez firmę KM Dietica Bożena Pawłowska, ul. Różana 31, 32-087 Zielonki, NIP 676-206-35-16, numer REGON: 120759870
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupu Produktów Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę pawlowskadietetyk.pl, na której można składać zamówienia. Katalog Produktów znajduje się na stronie pawlowskadietetyk.pl i obejmuje gotowe jadłospisy oraz możliwość opłacenia konsultacji dietetycznej.
 2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Produkty są udostępniane do pobrania dopiero po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedawcy. Płatności za zamówienie można dokonać kartą kredytową lub za pośrednictwem usługi BLIK.
 4. Dowodem zakupu jest potwierdzenie dokonania płatności przesłane automatycznie przez serwis przelewy24.pl. Dowody zakupu w postaci faktur są wystawiane na życzenie Klienta i wysyłane drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres.

§ 4

Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta wszelkie ewentualne modyfikacje są możliwe w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedającym. Adresem korespondencyjnym jest adres e-mail: kontaktpbawlowska@gmail.com

§ 5

Ceny

Ceny Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 6

Sprzedaż produktów elektronicznych

 1. Klient może kupić w Sklepie produkt elektroniczny w postaci gotowego jadłospisu w formacie pdf.
 2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzymuje maila z linkiem do pobrania z limitem pobrań wynoszącym 2 (słownie dwa). W przypadku problemów technicznych związanych z pobraniem jadłospisu należy powiadomić o tym sprzedawcę pisząc na adres kontaktpbawlowska@gmail.com.
 3. Klient nie ma prawa udostępniać i rozpowszechniać zakupionych jadłospisów osobom trzecim, a także czerpać z nich korzyści materialnych poprzez wykorzystywanie w działalności gospodarczej bez uprzedniej zgody Sprzedającego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

§ 7

Pozycjonowanie Produktów i indywidualne dostosowywanie ceny

 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż nie korzysta z mechanizmów i algorytmów dotyczących pozycjonowania produktów celem zwiększenia sprzedaży, a jedynie w zakresie chronologicznego uporządkowania sprzedawanych produktów.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż nie korzysta z mechanizmów i algorytmów umożliwiających indywidualne dostosowywanie ceny do Klienta .

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy – produkty elektroniczne

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty elektroniczne (jadłospisy), na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy – usługi

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail kontaktpbawlowska@gmail.com.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 10

Reklamacje wad produktów

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail kontaktpbawlowska@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub numer zamówienia,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe są chronione na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę  tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 3. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w zakładce “Polityka prywatności” znajdującej w stopkach stron https://pawlowskadietetyk.pl.